Algemene voorwaarden

Klik hier om onze algemene voorwaarden te dowloaden als PDF.

KLAPPA HANTEERT DE HIERONDER GESTELDE VOORWAARDEN. LEES DEZE VOORWAARDEN GOED DOOR. AANSCHAF VAN EEN PRODUCT BIJ KLAPPA BETEKENT DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontworpen is en wordt onderhouden, kan het toch zijn dat bepaalde informatie verouderd of niet meer juist is. KLAPPA is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website. Copyright KLAPPA Alle rechten voorbehouden.

Aanspraken t.a.v. schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel, beschadigde producten of kleding etc. zijn uitgesloten.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van KLAPPA zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57963983 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van KLAPPA worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door NNVB ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van KLAPPA zijn vrijblijvend en KLAPPA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door KLAPPA. KLAPPA is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt KLAPPA dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Aanbiedingen en kortingen gelden niet automatisch voor nabestelstellingen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen. 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden op de gekozen betalingswijze en zal bij acceptatie de vorm van betaling zonder korting of compensatie binnen de voor die betalingswijze gestelde termijn overeenkomen, tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden per Rembours en Vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro respectievelijk bankrekening van KLAPPA

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is KLAPPA gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door KLAPPA.

Artikel 4. Levering
4.1 De door KLAPPA opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn om af te halen.

4.3 Bij de bestelling bepaalt u ten alle tijde de afleveringswijze.

4.4 KLAPPA heeft de producten op voorraad.

4.5 Levering geschiedt middels een medewerker van KLAPPA.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan KLAPPA verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door KLAPPA geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 KLAPPA garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u KLAPPA daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een (1) werkdag na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (via e-mail)en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft KLAPPA de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u producten accessoires om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan KLAPPA te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4 KLAPPA behoudt zich het recht om foutieve gegevens en prijzen te wijzigen.

7.5 KLAPPA kan ten alle tijde bestellingen annuleren die middels foutieve prijzen en gegevens zijn besteld.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en KLAPPA, dan wel tussen KLAPPA en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en KLAPPA, is KLAPPA niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van KLAPPA.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft KLAPPA in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat KLAPPA gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan KLAPPA kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan KLAPPA schriftelijk opgave doet van een adres, is KLAPPA gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan KLAPPA schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door KLAPPA gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat KLAPPA deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met KLAPPA in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door KLAPPA vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 KLAPPA is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.

Privacy beleid
De privacy van de bezoekers van onze website word door Klappa gerespecteerd. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft word vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die bezoekers aan ons doorgeven zullen door Klappa gebruikt worden met het doel een opdracht op een correcte wijze te kunnen uitvoeren. De gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard en niet verkocht of uitgeleend.

E-mailadressen worden alleen gebruikt om onze klanten op de hoogte te houden van hun order of om antwoord te geven op hun gestelde vragen.

Daarnaast worden ip-adressen gebruikt voor onze statistieken om zodoende feedback te krijgen over onze website en om deze verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Contact
Indien u nog vragen heeft over de algemene voorwaarden en ons privacy beleid, dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

KLAPPA
Sperwerstraat 57
5111 DL
Baarle Nassau

KVK Nummer : 57963983
BTW Nummer: NL151798795B01

Tel nr.: 06 81 94 95 57
E-mail: info@sigarettenvuller.nl